Klasy jakości

Drukuj

KLASYFIKACJA JAKOŚCI CIECZY HYDRAULICZNYCH

Pod względem podstawowego składu chemicznego ciecze hydrauliczne można podzielić na oleje (mineralne i syntetyczne) oraz ciecze trudno palne (tabela 4),

Ciecze robocze do układów hydrokinetycznych oznacza się następująco:

-       do przekładni automatycznych -   HA,

-       do sprzęgieł i przemienników   -   HN.

 

 

 

Tabela 4. Klasyfikacja jakościowa cieczy hydraulicznych wg ISO 6743/4

 

Klasa wg ISO 6743/4

Charakterystyka

Oleje mineralne

HH

Czysty olej mineralny, bez dodatków

HL

HL + dodatki: przeciwrdzewne i przeciwutleniąjące

HM

HL + dodatki przeciwzużyciowe

HR

HL + dodatek lepkościowy

HV

HM + dodatek lepkościowy (wiskozator)

HG

HM + modyfikator tarcia

HS

Oleje syntetyczne

Ciecze trudno palne (ważniejsze przykłady)

HFAE

Emulsja oleju w wodzie (> 80% wody)

HFAS

Wodne roztwory substancji chemicznych (> 80% wody)

HFB

Emulsja oleju w wodzie

HFC

Ciecze wodno-glikolowe (ok. 50% wody)

HFDR

Estry fosforanowe nie zawierające wody

HFDT

HFDR + dodatki

HFDU

Inne chemikalia nie zawierające wody

W praktyce eksploatacyjnej często stosuje się klasyfikację wg DIN 51 502 (normy niemieckie), gdzie wyróżniono cztery klasy jakościowe olejów hy­draulicznych. Odniesienie klas jakościowych wg ISO i DIN przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Odniesienie klas jakościowych olejów hydraulicznych wg DIN i ISO [142]

 

DIN 51 502

ISO 6743/4

HL

HL

HLP

HM

HLPD

HM + detergent

HVLP

HV

Minimalne wymagania stawiane cieczom hydraulicznym na bazie olejów mineralnych przedstawiono w tabeli 6

Tabela 6 Minimalne wymagania stawiane cieczom hydraulicznym na bazie olejów mineralnych

Grupa olejów hydraulicznych, oznaczenie wg:

Dodatki biokatalizatorów w celu:

Podgrupy

Zastosowanie

Uwagi

DIN 51502

ISO 6743

Ochrony przed zużyciem

Ochrony przed korozją

Odporności na starzenie

     

H

HH

-

-

-

Brak

Proste urządzenia hydrauliczne

Bez znaczenia.

W nowym wydaniu normy DIN 52 524 nie opisano

HL

HL

-

+

+

Brak

W urządzeniach gdzie często trzeba się liczyć z przenikaniem wody (woda skondensowana). Nie jest wymagana podwyższona ochrona przed zużyciem pomp i silników

Indeks lepkości (VI) (90 do 100)

HLP

HM

ogólne

ogólne

 

3 podgrupy różnych, silnie się między sobą różniących, własnościach

We   wszystkich   urządzeniach         hydraulicznych. Ochrona     przed   zużyciem ma   miejsce   w     obszarze tarcia półpłynnego

Najważniejsza grupa

indeks lepkości (VI) (90 do 100)

 

 

+

+

+

podgrupa 1

o   dobrych     zdolnoś-

ciach demulgujących

W urządzeniach, gdzie należy się

liczyć z   częstym przenikaniem

wody

Woda, która przeniknęła oddziela się bardzo     szybko   (można   ją     łatwo

usuwać ze zbiornika).

Najbardziej rozpowszechniona

podgrupa

HLP-D

 

+

+

+

podgrupa 2

z   dodatkami   pola-

ryzującymi (HLP-D)

Branża obrabiarkowa. Ten sam

olej dla układu hydraulicznego,

łożysk i przekładni

Dobre własności zwilżające i adhe-

zyjne; ograniczenie zjawiska „stick-

slip"

HLP-D

 

+

+

+

podgrupa 3

z   zawartością środków dyspergujących

i detergentów

(HLP-D)

 

Obrabiarki, w których należy się liczyć z przenikaniem do obiegu

hydraulicznego wodnych   mieszanin środków chłodzących

 

Woda, która przeniknęła dysperguje, utrzymywana     jest   więc   w stanie zawieszenia

Zawartość wody poniżej 2%

Polepszenie się ochrony przed koro-

Zawartość wody powyżej 2%

Pogorszenie się ochrony przed koro-

zją i szybkie starzenie się oleju.

Uwaga: Niebezpieczeństwo zakleja-

nia się zaworów sterujących

HVLP

HV

+

+

+

brak

Urządzenia hydrauliczne narażo-

ne na działanie silnie zmieniają-

cych się temperatur

Polepszenie zależności temperatury i lepkości;   indeks   lepkości   (VI) -

(170 do 180)

Uwaga:     Polepszenie   indeksu   VI

przez dodatek dużych molekuł, które

uszeregowane są w długie łańcuchy

 

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.