Wymagania ogólne

Drukuj

WYMAGANIA OGÓLNE

W urządzeniach przemysłowych stosuje się wiele mechanizmów - prze­kładni - do przenoszenia ruchu obrotowego z wału napędzającego na wał napę­dzany. Rozróżnia się takie przekładnie, jak:

-          pasowe,

-          łańcuchowe,

-          linowe,

-          urządzenia przegubowe,

-          sprzęgła mechaniczne i hamulce cierne,

-          przekładnie zębate.

W każdym z wymienionych rodzajów przekładni można wskazać wiele od­mian konstrukcyjnych. W szczególnie ciężkich warunkach pracują przekładnie zębate (wysokie naciski i temperatura styku, współpraca w warunkach tarcia tocznego z poślizgiem).

Smarowanie, czyli zmniejszanie tarcia i zużycia w zależności od sytuacji odbywa się za pomocą olejów (ciekłych smarów), smarów plastycznych lub w niektórych przypadkach wykorzystuje się smary stałe. Smarowaniu przekładni zębatych poświęcono wiele prac naukowych, które dotyczyły głównie pro­blemu doboru do zadanych warunków pracy oleju o lepkości pozwalającej na tarcie płynne (podczas smarowania elastohydrodynamicznego). Ponieważ nie we wszystkich konstrukcjach i stopniach przekładni takie warunki optymalne mogą być zapewnione, oleje przekładniowe muszą mieć ukształtowane własno­ści smarnościowe (przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe) na wysokim pozio­mie.

Ogólnie można stwierdzić, że od środka smarowego smarującego przekład­nie zębate wymaga się, aby:

-          zmniejszał tarcie i zużycie,

-          chłodził styk tarciowy,

-          zmniejszał wibracje i hałas,

-          odprowadzał produkty zużycia ze strefy tarcia,

-          chronił przed korozją,

-          chronił przed pittingiem.

Ogólne wymagania, jakie można postawić olejom przekładniowym przemy­słowym, to przede wszystkim:

-    odpowiednia    charakterystyka    reologiczna,    umożliwiająca    współpracę
w warunkach optymalnych, tzn. przy minimalnych oporach tarcia (np. przy
tarciu płynnym przy smarowaniu elastohydrodynamicznym EHD),

-       własności przeciwzużyciowe (AW)   i przeciwzatarciowe (EP) przy przecią­-
żeniach układu,

-       własności przeciwkorozyjne (i przeciwrdzewne) oraz niedestrukcyjne współ­
działanie z elastomerami uszczelnień,

-       stabilność termiczna i odporność na utlenianie,

-       odporność na pienienie i zdolność do szybkiego wydzielania powietrza,

-       zdolność do deemulgowania wody (szczególnie oleje przemysłowe narażone
są na kontakt z wodą- np. w stalowniach, dlatego dla zachowania własności
smarujących i ochronnych tak ważna jest zdolność do wydzielania wody).

W największym stopniu te kompleksowe wymagania mogą spełnić oleje. Smary plastyczne (i stałe) nie chłodzą strefy tarcia. Z pewnością jednak dobrze tłumią drgania i hałas.

Na rys. 1 pokazano orientacyjnie w jakich zakresach temperatury i przy jakich naprężeniach stykowych (naprężeniach Hertza) są skuteczne różne środki smarowe (mineralne i syntetyczne).

image001

Rys.1. Zastosowanie różnych rodzajów środków smarowych, w zależności od temperatury pracy i naprężeń stykowych

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.