Klasyfikacje

Drukuj

KLASYFIKACJE ŚRODKÓW SMAROWYCH DO PRZEKŁADNI PRZEMYSŁOWYCH

Do starszych klasyfikacji należy klasyfikacja olejów do obudowanych przekładni przemysłowych wg AGMA (American Gear Manufactures Associa-tion - Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Przekładni). Przedstawiono ją w tabeli 1.

 


Tabela 1. Klasyfikacja olejów do obudowanych przekładni przemysłowych wg AGMA

 

Oleje z inhibitorami utleniania i korozji

Oleje z dodatkami EP

Klasa lepkości wg ISO 3448

1

-

46

2

2EP

68

3

3EP

100

4

4EP

150

5

SEP

220

6

6EP

320

7 comp.*

7EP

460

8 comp.*

SEP

680

8A comp.*

-

1000

* oleje zawierające 3-10% olejów tłuszczowych

Klasyfikacja AGMA 250-03 obejmuje 6 rodzajów olejów bez dodatków tłuszczowych oraz 3 grupy olejów zawierających 3-10% olejów tłuszczowych (oleje natłuszczone). Dodatki te poprawiają własności smarne i przeciwzużyciowe. Porównanie klasyfikacji lepkościowej AGMA z ISO i innymi systemami przedstawiono w dziale: Oleje przemysłowe ->  Klasyfikacja lepkościowa i jakościowa -> Klasyfikacja lepkościowa.

Klasyfikację jakościową wg ISO, zyskującą coraz większe rozpowszech­nienie, przedstawiono w tabelach 2 (dotyczy przekładni zamkniętych) i 3 (dla przekładni otwartych). W kolejnych tabelach 4 i 5 sprecyzowano rów­nież warunki pracy oleju w przekładniach (temperaturę, naprężenia stykowe, prędkość poślizgu).Tabela 2.    Klasyfikacja środków smarowych do przekładni zamkniętych wg ISO 6743-6/1990 [171, 182]

 

Smarowanie

Charakterystyka oleju (smaru)

Oznacze­nie klasy

Zastosowanie

Smarowanie ciągle: •   rozbryzgowe, •   obiegowe, •   wtryskowe

Rafinowane oleje mineralne

CKB

Przekładnie obciążone umiar­kowanie

Oleje typu CKB z właściwoś­ciami EP i AW

CKC

Średnia temperatura pracy, obciążenie duże

Oleje typu CKC stabilne termo-

oksydacyjnie

CKD

Wysoka temperatura pracy, obciążenie duże

Oleje typu CKB zmniejszające współczynnik tarcia

CKE

Przekładnie o silnym tarciu (ślimakowe)

Inhibitowane, rafinowane oleje

mineralne, zmniejszające współ­czynnik tarcia, przystosowane do ekstremalnych (wysokich i niskich) temperatur pracy

CKS

Niska i bardzo wysoka tempe­ratura pracy, umiarkowane obciążenie (środki smarowe syntetyczne i semi syntetycz­ne)

 

Oleje typu CKS przystosowane do ekstremalnych (wysokich i niskich) temperatur i do pracy pod dużymi obciążeniami

CKT

Niska i bardzo wysoka tem­peratura pracy, umiarkowane obciążenie (środki smarowe syntetyczne i półsyntetyczne z dodatkami EP i AW)

Smarowanie ciągłe: •    rozbryzgowe

Smary plastyczne z dodatkami EPiAW

CKG

Przekładnie obciążone umiar­kowanie

 


Tabela 3. Klasyfikacja środków smarowych do przekładni otwartych wg ISO 6743-6/1990 [171, 182]

 

Smarowanie

Charakterystyka oleju (smaru)

Oznacze­nie klasy

Zastosowanie

Smarowanie okresowe: • ręczne • rozbryzgowe,

• mgłą olejową (spray)

Produkty asfaltowe inhibi-towane dodatkami przeciw­korozyjnymi

CKH

Przekładnie zębate: cylin­dryczne i skośne, pracujące w średnich temperaturach i pod umiarkowanymi ob­ciążeniami (roztwory CKH-DIL i CKJ-DIL)

Środki smarowe typu CKH z dodatkami EP i AW

CKJ

Przekładnie zębate: cylin­dryczne i skośne, pracujące w wysokich i bardzo wy­sokich temperaturach i pod umiarkowanymi obciąże­niami

Smary plastyczne stabilne termicznie o właściwościach EP i AW oraz przeciwko­rozyjnych

CKL

Przekładnie pracujące przy obciążeniach okresowo wyższych niż przewidziane dlatego typu

Smarowanie okresowe: •      ręczne

Stale środki smarowe z wzmocnionymi właści­wościami przeciwzatarcio-wymi do ekstremalnie du­żych obciążeń oraz właści­wościami ochronnymi przeciw korozji

CKM

Przekładnie obciążone umiarkowanieTabela 4. Określenie temperatury w tabelach 2 i 3


Określenie temperatur

Zakres temperatury

Bardzo niska

<-34°C

Niska

-34...-16°C

Normalna

-16.„+70°C

Średnia

+70...+ 100°C

Wysoka

+100... +120 °C

Bardzo wysoka

>+120°C

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.