Eksploatacja olejów hartowniczych

Drukuj

Podczas eksploatacji zachodzą w olejach hartowniczych procesy starzenio­we (głównie utlenianie i jego następstwa), dlatego należy okresowo sprawdzać czy zdolność chłodzenia nie uległa zmianie w nazbyt dużym stopniu. Według Elf Lubricants badanie olejów hartowniczych w eksploatacji polega na wykona­niu pomiarów kontrolnych cech:

  1. podstawowych (wygląd oleju, zwartość wody - metodą Karla Fishera, za­
    wartość substancji nierozpuszczalnych, lepkość w temperaturze 40°C),
  2. specyficznych (liczba kwasowa, temperatura zapłonu, krzywe schładzania -
    temperaturzeΘ1 i Θ2.

Znormalizowane metody badań olejów hartowniczych przedstawiono w ta­beli 1, zaś w tabelach 2 i 3 wskazówki interpretacji wyników badań kontrolnych.

Tabela 1. Standardowe, znormalizowane metody badań olejów hartowniczych

 

 

Metody badań

Właściwości

Międzynarodowe

Amerykańskie

Francuskie

Polskie

 

ISO

ASTM D

NF-T

PN-C-

Barwa

2049

1500

60104

04037

Gęstość w temp. 15°C

3838

1298

60101

04004

 

3675

     

Lepkość kinematyczna

3104

445

60100

04011

Wskaźnik lepkości

2909

2270

60136

04015

Temperatura zapłonu

2592

92

60118

04197

w tyglu otwartym

       

Temperatura palenia

2592

92

60118

04197

Temperatura zapłonu

2719

93

07019

04009

w tyglu zamkniętym

       

Liczba kwasowa

6618

974

60112

04066

Skłonność do pienienia

6247

892

60129

04055

     

a

 

Tabela 2. Interpretacja rezultatów oceny dla zakresu podstawowego (wg Elf Lubrikants )

 

Oceniany parametr

Ocena

Diagnoza i zalecane działania

Wygląd oleju

-   przejrzysty -   mętny

Możliwe dalsze użytkowanie oleju. Obecność wody do potwierdzenia.

Zawartość wody

-     < 0,02%

Możliwe dalsze użytkowanie oleju.

 

-   > 0,02% < 0,05%

Wymagany nadzór (kontrola) zawartości wody, a także ustalenie źródeł jej przedostawania się do oleju.

 

-     > 0,05%

Woda do usunięcia, z uwagi na ryzyko wyrzutu i pęknięć. Konieczne ustalenie źródeł jej przedostawania się do oleju.

Zawartość sub­stancji nieroz­puszczalnych

- śladowa - obecne

Możliwe dalsze użytkowanie oleju. Obecność produktów utleniania.

Tabela 3. Interpretacja rezultatów oceny dla zakresu specyficznego (wg Elf Lubrikants)

 

Zmiana lepkości

Zmiana liczby kwasowej mg KOH/g

Zmiana temperatury zapłonu °C

Diagnoza i zalecane działanie

Δ < ± 1 5%

Δ<± 1

Δ<-30°C

Nadzorowanie zmian

Δ>±15%

Δ<± 1

Δ < -30°C

Mogło nastąpić zmieszanie z olejem bardziej lepkim lub bardziej płynnym

Δ>+ 15%

Δ>+ 1

Δ < -30°C

Utlenianie Wymiana oleju jeśli TAN > 4 Krzywe schładzania

Δ> - 1 5%

Δ<± 1

Δ > -30°C

Krakowanie lub zmieszanie z rozpuszczalni­kiem - ryzyko zapalenia (pożaru)

Δ>-15%

Δ>+ 1

Δ>-30°C

Krakowanie i utlenianie - zobacz krzywa schładzania - zalecana wymiana oleju (opróżnienie)

W zakresie zmian charakterystycznych temperatur Θ1 i Θ2krzywej schła­dzania zaobserwowano następujące prawidłowości:

  1. dla klasycznego oleju hartowniczego – Θ1 na ogół wzrasta z postępującym utlenieniem oleju;
  2. w przypadku oleju hartowniczego doprowadzonego do zbyt wysokiej tempe­ratury – Θ2 zmniejsza się wraz ze starzeniem, co może być częściowo zre­kompensowane wskutek utlenienia;
  3. w przypadku oleju hartowniczego doprowadzonego do niskiej temperatury - na ogół zmniejsza się Θ1 a wzrasta 02 wraz z postępującym starzeniem.

Okres użytkowania oleju hartowniczego można wydłużyć, jeśli:

-       okresowo usuwa się osady z dna zbiornika (również przy wymianie oleju na świeży),

-       okresowo lub w sposób ciągły filtruje się olej,

-       nie dopuszcza się do zawodnienia i usuwa wodę, jeśli występuje w oleju,

-       kontroluje okresowo zmianę jakości.

| + -
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.